Regulamin

1. Zakres obowiązywania, definicje

(1) W stosunkach handlowych między Lingoda GmbH ("Lingoda" lub "my") a użytkownikiem (zwanym dalej "Użytkownikiem") obowiązują następujące Ogólne Warunki Umowy ("OWU" lub "Regulamin") w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Odstępstwa od ogólnych warunków klienta nie będą obowiązywać chyba że Lingoda wyraźnie zgodzi się na ich obowiązywanie na piśmie.

(2) Na stronie internetowej Lingoda.com ("Strona internetowa") Lingoda oferuje różne bezpłatne informacje, materiały i usługi do nauki języków obcych, a także płatne kursy językowe online i materiały (zwane łącznie "Usługa" lub "Usługi"). Termin "Materiały" odnosi się do wszystkich materiałów edukacyjnych Lingoda, niezależnie od tego, czy Lingoda dostarcza je Użytkownikowi w ramach internetowego kursu językowego, czy poza nim, oraz niezależnie od tego, czy materiały są oferowane bezpłatnie, czy za opłatą.

2. Konto użytkownika, zawarcie umowy, języki umowy

(1) Aby korzystać z Usług Lingoda, należy utworzyć Konto użytkownika. W tym celu Użytkownik wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzu rejestracyjnym dostępnym online, ustawia wybrane przez siebie hasło i akceptuje Regulamin. Alternatywnie można zarejestrować się za pomocą metod jednokrotnego logowania (ang. "Single Sign-on", SSO) wyświetlanych na stronie rejestracji. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma od Lingoda wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która umożliwi mu aktywację Konta użytkownika.

(2) Tworząc Konto użytkownika, Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat i może zawierać prawnie wiążące umowy. Ponadto Użytkownik oświadcza, że nie utworzy Konta użytkownika dla nikogo innego niż dla siebie bez zgody Lingoda, że wszystkie informacje podane przez Użytkownika podczas tworzenia Konta użytkownika są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że Użytkownik będzie nadal aktualizował swoje informacje w przyszłości w przypadku ich zmiany w trakcie korzystania z Konta użytkownika.

(3) Aby skorzystać z płatnego kursu językowego online Lingoda, należy złożyć zamówienie w Lingoda za pośrednictwem Konta użytkownika.

Oferty Lingoda dotyczące kursów językowych online nie stanowią wiążącej oferty umowy w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego (§145 BGB), ale należy je rozumieć jako zaproszenie do złożenia oferty. Wysyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku zamówienia, Użytkownik składa wiążącą ofertę umowy. Przed wysłaniem zamówienia Użytkownik może wybierać między różnymi kursami językowymi, zmieniać i przeglądać dane w dowolnym momencie oraz wybrać metodę płatności. Jednak oferta umowy może zostać złożona i przesłana tylko wtedy, gdy Użytkownik zaakceptuje niniejszy Regulamin, zaznaczając odpowiednie pole i tym samym włączając je do swojej oferty.

(4) Umowa o kurs językowy online między Lingoda a Użytkownikiem zostaje zawarta wyłącznie poprzez złożenie przez Lingoda oświadczenia o akceptacji, które jest wysyłane osobną wiadomością e-mail (potwierdzenie zamówienia). W tej wiadomości e-mail Lingoda prześle Użytkownikowi tekst umowy (składający się z OWU, potwierdzenia zamówienia) na trwałym nośniku. Lingoda będzie przechowywać tekst umowy zgodnie z przepisami o ochronie danych.

(5) Umowa zostanie zawarta w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

3. Prawa Użytkowania i ograniczenia użytkowania

(1) Lingoda posiada wszelkie prawa autorskie do Materiałów, w tym między innymi do treści, tekstu, obrazów, oprogramowania, plików audio i wideo oraz dokumentacji.

(2) Lingoda udziela Użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, ogólnoświatowego prawa do korzystania z Materiałów wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

(3) Użytkownik nie może, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Lingoda, przekazywać publicznie, w szczególności udostępniać publicznie w Internecie, nadawać, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, udzielać sublicencji, transmitować, publikować w formie zaadaptowanych dzieł, w tym między innymi tłumaczyć, powielać do użytku innego niż prywatny, ani w inny sposób wykorzystywać Materiałów lub jakichkolwiek innych chronionych prawem autorskim dzieł Lingoda w jakikolwiek sposób niedozwolony przez prawo.

(4) Użytkownik nie może dokonywać nagrań wideo i/lub nagrań audio kursów językowych online oraz publicznie ich powielać lub rozpowszechniać.

4. Korzystanie z Usługi, obowiązki w zakresie dbałości o dane Użytkownika, awaria Usługi

(1) Prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu i korzystania ze Strony internetowej i Usługi ma charakter osobisty. Użytkownik nie może przenieść tego prawa na inną osobę lub spółkę. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Strony internetowej i Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

(2) Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta użytkownika Lingoda, nazwy użytkownika i hasła. W szczególności nie wolno ujawniać danych dostępowych osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z jego kontem użytkownika. Użytkownik zgadza się powiadomić Lingoda o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego konta natychmiast po uzyskaniu informacji o takim użyciu.

(3) Lingoda nie jest zobowiązana do prowadzenia logów konta Użytkownika ani żadnych danych lub informacji, które Użytkownik mógł przechowywać za pośrednictwem konta użytkownika i/lub Usług.

(4) Dostęp Użytkownika do Strony internetowej i korzystanie z niej może być od czasu do czasu wyjątkowo przerywane. Może to mieć kilka istotnych przyczyn, takich jak regularna aktualizacja lub prace konserwacyjne lub naprawcze Strony internetowej, lub inne środki, które Lingoda musi wykonać w celu utrzymania funkcjonalności Usługi.

5. Kursy językowe online

(1) Jeśli Użytkownik zarezerwował kurs językowy online, Lingoda zapewni mu lekcje online na żywo z nauczycielami języka, w formie zajęć prywatnych lub grupowych, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Szczegóły dotyczące kursów językowych online są dostępne w dowolnym momencie na koncie Użytkownika w zakładce "Mój profil".

(2) Lingoda oferuje kursy językowe online na zasadzie "kredytów kursowych" po wykupieniu określonych "kredytów", a mianowicie kredytów na zajęcia prywatne lub grupowe. Są one już zawarte w zamówieniu lub można je zakupić osobno. Zakupione kredyty nie podlegają zwrotowi w formie pieniężnej. Zakupione kredyty zachowują ważność przez 1 rok od daty zakupu, chyba że na stronie płatności podano inną datę wygaśnięcia. Można je jednak wykorzystać tylko podczas trwającej subskrypcji kursu językowego online lub podczas kursu językowego online płatnego z góry.

(3) Aby móc korzystać z kursów językowych online, konieczne jest korzystanie z oprogramowania do wideokonferencji innych firm. Jest to określone w wymaganiach technicznych dotyczących sprzętu, z okresowymi zmianami, na naszej Stronie internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz koszty zakupu odpowiedniego oprogramowania do wideokonferencji, w tym wszelkich wymaganych praw użytkowania.

(4) Lingoda i nauczyciele języka zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z lekcji w dowolnym momencie z ważnego powodu. W takim przypadku kredyty na daną lekcję zostaną wykorzystane i nie zostaną zwrócone.

(5) Użytkownik może anulować kurs językowy online w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji co najmniej 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem kursu językowego online, Użytkownik zachowa swoje kredyty. W przypadku rezygnacji później niż 30 minut po dokonaniu rezerwacji kursu językowego i później niż 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem kursu językowego online lub w przypadku nieuczestniczenia w kursie językowym online w części lub w całości, poszczególne kredyty zostaną wykorzystane i nie będą podlegać zwrotowi. Anulowania należy dokonać z poziomu Konta użytkownika.

(6) Lingoda może anulować kurs językowy online w dowolnym momencie przed planowanym czasem rozpoczęcia bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku choroby nauczyciela języka. W takim przypadku Użytkownik zachowuje odpowiednie kredyty.

(7) Jeśli Użytkownik spóźni się na zajęcia więcej niż 10 minut, nauczyciel języka ma prawo zamknąć kurs i nie kontynuować go lub odmówić Użytkownikowi dostępu. W takim przypadku odpowiednie kredyty zostaną wykorzystane i nie zostaną zwrócone.

6. Opłaty i płatności za kursy językowe online

(1) Dokonując rezerwacji kursu językowego online, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłat uzgodnionych w zamówieniu.

(2) Aktualne ceny oferowanych kursów językowych można znaleźć na stronach rejestracji, a czasami także na innych stronach naszej Strony internetowej. Opłaty pobierane przez Lingoda są cenami ostatecznymi. Zgodnie z § 4 nr 21 niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług (Umsatzsteuergesetz, UStG) Lingoda nie nalicza ani nie wyświetla podatku od towarów i usług ani podatku od sprzedaży.

(3) Lingoda zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących opłat/cen nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w celu odzwierciedlenia wzrostu niektórych elementów kosztów i wynikającego z tego wzrostu całkowitych kosztów związanych z Usługami Lingoda. Możliwe elementy kosztów, które mają wpływ na opłaty/ceny Lingoda, to koszty zatrudnienia nauczycieli języków obcych, koszty technicznego świadczenia i dystrybucji usług, koszty marketingu, personelu, usługodawców i systemów informatycznych. Lingoda powiadomi obecnych klientów o podwyżce opłat/cen za pomocą zrozumiałego powiadomienia e-mailem. Wszystkie zmiany opłat/cen będą miały zastosowanie nie wcześniej niż 6 tygodni po powiadomieniu o podwyżce cen.

(4) Lingoda oferuje przede wszystkim metody płatności kartą kredytową, PayPal i Sofort. Lingoda zastrzega sobie prawo do braku akceptacji niektórych metod płatności dla danego zamówienia i do odwołania się do innych metod płatności określonych w sekcji kasy dla danego zamówienia.

(5) Lingoda akceptuje różne karty kredytowe, np. Visa, Mastercard i American Express. Lingoda obciąży kartę kredytową Użytkownika kwotą faktury bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia.

(6) Subskrypcja może zostać anulowana po rejestracji w przypadku wygaśnięcia, anulowania, utraty lub unieważnienia karty kredytowej. Lingoda skontaktuje się wówczas z Użytkownikiem i umożliwi mu zmianę danych rejestracyjnych. Subskrypcja zostanie zakończona w przypadku, gdy karta kredytowa Użytkownika nie zostanie pomyślnie doładowana lub subskrypcja nie zostanie pomyślnie odnowiona.

7. Okres, zakończenie

(1) Okres trwania kursu językowego online rozpoczyna się w momencie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

(2) W przypadku zamówienia miesięcznej subskrypcji kursu językowego online umowa jest zawierana na cztery tygodnie i jest automatycznie przedłużana za każdym razem o kolejne cztery tygodnie, chyba że Użytkownik lub Lingoda wypowiedzą umowę przed końcem trwającego okresu subskrypcji.

(3) W przypadku zamówienia kursu językowego online płatnego z góry, umowa zostaje zawarta na wybrany okres umowy i nie może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, chyba że prawo do wypowiedzenia zostało wyraźnie przewidziane w sekcji kasy. Taki opłacony z góry kurs językowy online nie będzie automatycznie odnawiany, chyba że wyraźnie przewidziano to na stronie płatności.

(4) Jeśli Użytkownik chce anulować subskrypcję kursu językowego online, może anulować subskrypcję za pomocą formularza tekstowego lub na swoim Koncie użytkownika w sekcji "Mój profil", korzystając z przycisku przeznaczonego do tego celu. Subskrypcję można również anulować, korzystając z przycisków anulowania subskrypcji na naszej Stronie internetowej.

(5) Niektóre subskrypcje kursów językowych online są oferowane z bezpłatnym okresem próbnym. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do anulowania bezpłatnego okresu próbnego w ciągu okresu próbnego rozpoczynającego się wraz z zawarciem umowy. Jeśli Użytkownik nie anuluje bezpłatnego okresu próbnego w tym okresie, bezpłatny okres próbny zostanie przekształcony w płatną miesięczną subskrypcję zgodnie z ust. 2 niniejszego punktu 7. Jeśli Użytkownik chce anulować bezpłatny tydzień próbny, może to zrobić zgodnie z paragrafem 7 pkt. 4 powyżej.

(6) Użytkownik może zarezerwować kursy językowe online z bezpłatnym tygodniem próbnym tylko wtedy, gdy nie był wcześniej klientem Lingoda.

(7) Prawo stron do rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone przez powyższe ustępy. Ważny powód istnieje dla Lingoda w szczególności, jeśli (a) Użytkownik naruszy ograniczenia użytkowania zgodnie z sekcją 3 par. 3 lub 4 lub swoje zobowiązania zgodnie z sekcją 11, (b) przeniesienia Konta użytkownika na osobę trzecią lub (c) innego zawinionego naruszenia zobowiązań umownych. Sekcja 7 par. 4 ma również zastosowanie do nadzwyczajnego rozwiązania umowy. Wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym możemy złożyć na piśmie lub pocztą elektroniczną.

(8) Na tych samych warunkach, co w poprzednim akapicie, Lingoda może również usunąć Konto użytkownika. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy z Lingoda zgodnie z przepisami ustawowymi, o których informujemy w niniejszym punkcie 8. Konsumentem w tym rozumieniu (oraz w rozumieniu niniejszego Regulaminu) jest każda osoba fizyczna, która korzysta z usług Lingoda w celu, który nie może być w przeważającej mierze przypisany do jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas (Lingoda GmbH, Zimmerstraße 69, 10117 Berlin, +49 (0)30 91907195, e-mail: contact@lingoda.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Użytkownik może również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej Stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Lingoda prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

by dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien przesłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od niniejszej umowy, Lingoda zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez Lingoda standardowy rodzaj dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Lingoda została poinformowana o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia, zobowiązany jest zapłacić nam kwotę, która jest proporcjonalna do tego, co zostało dostarczone do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli Użytkownik chce odstąpić od umowy, powinien wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

- Adresat: 

Lingoda GmbH

Zimmerstraße 69

10117 Berlin

E-Mail: contact@lingoda.com 

-  Ja//My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*): ___________________________________________________________________________

- Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*): ________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):________________________________________________________

- Adres konsumenta(–ow):______________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej):

___________________________________________________________________________

- Data:_____________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koniec instrukcji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy

9. Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższego ustępu niniejszego punktu 9, odpowiedzialność prawna Lingoda za szkody jest ograniczona w następujący sposób: Odpowiedzialność firmy Lingoda jest ograniczona do wysokości szkód typowo przewidywanych w momencie zawierania niniejszej umowy za nieznacznie niedbałe naruszenie istotnych zobowiązań wynikających ze stosunku umownego (tj. takich zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na których wypełnieniu Użytkownik regularnie polega, tzw. "zobowiązania kardynalne"). Lingoda nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania w zakresie naruszenia obowiązków innych niż istotne, wynikających ze stosunku umownego.

(2) Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt) oraz w przypadku udzielenia gwarancji, umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub w przypadku szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych środków w celu uniknięcia i złagodzenia szkód.

10. Polityka prywatności

Korzystanie przez Użytkownika z naszej Strony internetowej i przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się zgodnie z naszą Polityką prywatności.

11. Szczególne obowiązki Użytkownika

(1) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie na Stronie internetowej (np. na forach i czatach). Opinie i wiadomości zamieszczane na Stronie internetowej nie reprezentują ani nie potwierdzają poglądów firmy Lingoda lub jej pracowników. Lingoda nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkownika do innych klientów, których Użytkownik odnalazł za pośrednictwem Lingoda.

Użytkownik zgadza się nie publikować żadnych z poniższych treści: 

(2) Ponadto Użytkownik zgadza się powstrzymać od następujących działań: 

(3) Użytkownik zobowiązuje się ponadto: 

12. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Lingoda z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich szkód wynikających z zaniedbania lub umyślnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

13. Zmiany w Regulaminie

Lingoda ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze skutkiem obowiązującym w przyszłości, na przykład z powodu zmiany prawa lub w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności Strony internetowej lub Usług. Wyłączone z tego są nieuzasadnione zmiany, zwłaszcza w odniesieniu do istotnych części umowy, takich jak główne należne usługi. Lingoda powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie w formie tekstowej (wystarczy wiadomość e-mail) co najmniej sześć (6) tygodni przed planowaną datą wejścia zmian w życie na ostatni znany adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, przysługuje mu prawo do zgłoszenia sprzeciwu lub rozwiązania umowy w najbliższym możliwym terminie do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie skorzysta z prawa do sprzeciwu lub rozwiązania umowy, przyjmuje się, że Użytkownik zgadza się z nowym Regulaminem. Lingoda poinformuje Użytkownika o takiej sytuacji i jej konsekwencjach w powiadomieniu o zmianach w Regulaminie.

Jeśli Użytkownik nie zgodzi się przestrzegać zmienionego Regulaminu, Lingoda może anulować umowę i Konto użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa (2) tygodnie.

14. Procedura rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres kontaktowy to Zimmerstraße 69, 10117 Berlin. Lingoda nie uczestniczy w żadnym mechanizmie rozstrzygania sporów i woli rozwiązywać wnioski bezpośrednio z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik chce skontaktować się z działem obsługi klienta i złożyć wniosek, powinien kliknąć tutaj.

15. Różne

(1) Umowy między Użytkownikiem a Lingoda podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu jako konsument, pozostają nienaruszone.

(2) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część umowy.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek polityk i operacji Lingoda, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych na stronie Lingoda.com.

Lingoda.com i powiązane z nią Usługi są świadczone przez, o ile nie zaznaczono inaczej:

Lingoda GmbH
Zimmerstrasse 69
10117 Berlin, Germany